• Jan Paweł II - nasz Patron

  Jan Paweł II - nasz Patron

  „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II

          18 maja 2020 roku przypada 100 – na rocznica urodzin Jana Pawła II – Patrona naszej szkoły. Zapraszamy Uczniów, Rodziców i Przyjaciół naszej szkoły do obejrzenia prezentacji „Wyjątkowy człowiek – wyjątkowy patron. 100 rocznica urodzin Jana Pawła II”.

  https://www.canva.com/design/DAD8T0tuoDc/egLjT33BIvxcw2R7WS1yiQ/view?utm_content=DAD8T0tuoDc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

 • ZIELONE POKOJE

  ZIELONE POKOJE

  Zielone pokoje równoważą uczniów Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce nastroje!

          Z radością informujemy, że projekt „Zielone pokoje równoważą uczniów Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce nastroje!”  złożony w dn. 31 marca 2020 roku przez Radę Rodziców w ramach III edycji konkursu „Moje miejsce na Ziemi” uzyskał dofinansowanie. Zarząd Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” przyznał grant w wysokości 15 000 zł.

  Więcej informacji w zakładce: Uczniowie i Rodzice: Rada Rodziców

 • Zasady oceniania

  Zasady oceniania

  Zasady wewnątrzszkolnego oceniania

  w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce

  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

   

  1. Uczeń zobowiązany jest do regularnego sprawdzania wiadomości (codziennie) w dzienniku elektronicznym LIBRUS, za wyjątkiem weekendów. Taki obowiązek spada na rodziców w przypadku klas 1-3.

  2. Uczeń (lub jego rodzice w przypadkach opisanych w pkt. 1) zapoznaje się z podanym harmonogramem zajęć i stara się do niego stosować.

  3. Uczeń zobowiązany jest do zapoznawania się ze wszystkimi materiałami przesyłanymi  przez nauczycieli, którzy mogą korzystać z różnych kanałów komunikacyjnych, po ustaleniu ich z uczniami i za zgodą rodziców.

  4.. Wszystkie przesyłane zadania, ćwiczenia, interaktywne quizy i testy uczeń wykonuje samodzielnie.  

  5. Uczeń stara się przestrzegać terminów wykonywania zadań, ćwiczeń, interaktywnych quizów i testów wskazanych przez nauczyciela, a w przypadku braku możliwości wykonania ww. zadań w terminie uczeń informuje o tym fakcie nauczyciela i ustala wspólnie z nauczycielem nowy termin lub formę wykonania poleceń nauczyciela.

  6. Uczeń imieniem i nazwiskiem podpisuje przesyłane prace, wpisuje także klasę.

  7. Uczniowie starają się pracować systematycznie. O wszelkich przeszkodach informują nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wychowawcę.

  8. Wszystkie materiały udostępniane przez nauczycieli mają służyć wyłącznie kształceniu na odległość. Bez zgody nauczyciela nie mogą być rozpowszechniane.

  9. Nauczyciel ma obowiązek wspomagania uczniów we wszystkich działaniach związanych  ze zdalnym uczeniem się, wykorzystując informację zwrotną.

  10. Nauczyciel ma obowiązek dostosować formę i poziom materiałów do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

  11. Nauczyciele wspomagający, rewalidatorzy, logopeda terapeuta i pedagog, pozostając w stałym kontakcie telefonicznym, mailowym lub poprzez komunikator z uczniem i jego rodzicami, uzyskują informację zwrotną o ewentualnych trudnościach, o których informują nauczycieli  i wychowawcę, pomagają w ich rozwiązywaniu.

  12. W tym okresie w klasach 1-3 nie wystawiamy ocen wyrażonych stopniem, stosujemy ocenienie kształtujące (nauczyciel podaje cel lekcji w języku ucznia, kryteria sukcesu, zbiera od uczniów informacje zwrotną o trudnościach i sukcesach w lekcji, podaje informację zwrotną każdemu uczniowi na temat tego, co uczeń zrobił dobrze, a nad czym musi jeszcze popracować i jak ma to zrobić).

  13. Na poziomie  klas 4-8 w mniejszym stopniu stosujemy ocenianie wyrażone stopniem na rzecz oceniania kształtującego (nauczyciel podaje cel lekcji w języku ucznia, kryteria sukcesu, zbiera od uczniów informacje o trudnościach i sukcesach w nauce, o ile to możliwe podaje informację zwrotną każdemu uczniowi na temat tego, co uczeń zrobił dobrze, a nad czym musi jeszcze popracować i jak ma to zrobić).

  14. Wszystkie wskazane przez nauczyciela zadania uczeń powinien wykonać w czasie lekcji, w razie nieprzewidzianych kłopotów z siecią, połączeniem, dostępem do komputera później. 

  15. Pozostałe zasady oceniania wszystkich form aktywności uczniów pozostają w zgodzie  z zapisami Statutu i Przedmiotowymi Zasadami Oceniania.

  16. Aktywność i zaangażowanie ucznia w proces edukacyjny nauczyciele będą doceniać poprzez pozytywne uwagi.

   

  Wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora z dnia 25 marca 2020 r. w porozumieniu z nauczycielami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce.

   

 • Koronawirus - ważne !!!

  Szanowni Państwo !

  W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa apelujemy o wzmożoną czujność i stałą obserwację stanu zdrowia Państwa dzieci, szczególnie tych, które w ostatnim czasie przebywały poza granicami naszego kraju lub mogły mieć kontakt z osobami zarażonymi.

  Prosimy nie przyprowadzać chorych dzieci do szkoły.

  Prosimy, by wszelkie niepokojące objawy - zgodnie z zaleceniem ministerstwa zdrowia - zgłaszać sanepidowi, jeśli ten uzna, że dana osoba ma wskazania, to zaleci hospitalizację i bezpłatnie wykona wszelkie potrzebne badania.

  Z wyrazami szacunku

  Dyrekcja Szkoły 

 • LOWE - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

  Szanowni Państwo!

  w związku z zawartym dnia 3 marca 2020 roku przez gminę Wielka Nieszawka porozumieniem w sprawie powołania partnerstwa lokalnego, zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety - link w załączeniu. Zachęcam Państwa do wypełnienia ankiety w formie elektronicznej do 10 marca. Przedmiotem projektu będzie uruchomienie w Toruńskim Technikum Informatycznym Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, który swoim zasięgiem obejmie gminę m. Toruń i gminę Wielka Nieszawka. Celem projektu będzie odpowiedź na Państwa zdiagnozowane potrzeby w zakresie realizacji różnego rodzaju warsztatów i szkoleń, głównie realizowanych w formie praktycznej. Im więcej osób wypełni ankietę, tym lepiej uda nam się dostosować rodzaj wsparcia do Państwa potrzeb. 

  Link do ankiety:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8gFDQLlt40tJWgiebVGcYeCABCPL0SwGzSK8Ec79Y4vVLQ/viewform?usp=sf_link

  DYREKTOR

  Teresa Synik

  tel. 56/659-66-86tel. kom. 603607270dyrektor@ced.edu.pl

 • Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch

  W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, przy czym podejmowane działania powinny być adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami.

  Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantanowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych czy zamykanie szkół. 

  W celu uzyskania bieżących informacji o zasadach postępowania, w konkretnych, indywidualnych przypadkach dyrektor szkoły powinien skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

  Osoby powracające z północnych Włoch

  Osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

  Także w przypadku, gdy po powrocie nie zaobserwowano wspomnianych objawów przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia:- codziennie mierzyć temperaturę ciała- zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

  W przypadku wystąpienia tych symptomów należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji na stronie GIS.

  Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

  Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br. na stronie GIS.

  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach- Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl

 • Obiady - 2019/2020

  Obiady - 2019/2020

  Informacja wysłana do rodziców przez e dziennik.

  Koszt obiadów w kwietniu 2020 r. - ... zł

  Cena jednego obiadu to 4,00 zł. Wpłatę należy uiścić do ..... 2020 r. (włącznie) na konto Publicznego Przedszkola w Małej Nieszawce (ul. Kręta 4), na nr 35116022020000000332781372 Bank Millennium - w tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko dziecka; klasę, do której uczęszcza oraz miesiąc, którego opłata dotyczy (np. Jan Kowalski, klasa Va, obiady jedzone w kwietniu). 

 • Plenarne zebranie 23 stycznia 2020r.

 • Prezentacja - zebranie z rodzicami 28.11.2019

  Prezentacja - zebranie z rodzicami 28.11.2019

  Plenarne_zebranie_rodzicow_28.11.2019.pdf

 • ZBIERAMY NAKRĘTKI DLA DAWIDA

  ZBIERAMY NAKRĘTKI DLA DAWIDA

  ZBIERAMY NAKRĘTKI DLA DAWIDA

  Dawid choruje na mukowiscydozę - nieuleczalną chorobę genetyczną i bardzo prosi o pomoc w zbiórce nakrętek. Zebrane pieniądze ze sprzedaży nakrętek zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację.

  Przynieś nakrętki do szkoły i wrzuć do pojemnika przy drzwiach głównych.

  Zapraszamy na stronę Facebook: Dawidek „Mukolinek” Gnat

 • Budżet obywatelski

  Budżet obywatelski

  Szanowni Państwo,
  wszystkie projekty poddane pod głosowanie, a dotyczące bezpośrednio naszej szkoły i naszych uczniów, zostały wybrane do realizacji w 2020 roku. Bardzo z tego faktu cieszymy się i dziękujemy za oddane głosy.
  1. Rozwój aktywnego i wartościowego spędzania czasu wolnego przez uczniów na zajęciach pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce.
  2. Uczenie się z pasją – koła wiedzy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce.
  3. Zaopatrzenie terenu przed Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce w ławki dla uczniów oraz kosze na odpady.
  4. Doposażenie „Zielonej klasy” przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce w ławki i tablicę edukacyjną.

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Darmowa forma pomocy dla uczniów i rodziców:

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

  ul. Towarowa 4 - 6, nr tel. 698010273

 • Gabinet szkolnej pielęgniarki

  Gabinet szkolnej pielęgniarki

  Pielęgniarka szkolna - p. Hanna Balewska

   

  PLAN FLUORYZACJI

  4.10.2019, 13.11.2019

  10.01.2020, 17.02.2020

  24.03.2020, 29.04.2020

 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

  Informujemy, iż Poradnia w Małej Nieszawce w miesiącu MAJU będzie czynna w czwartki w godzinach 9.00 - 13.00 .

  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

  w Małej Nieszawce (ul. Kręta 4)

  czynna:

  WTOREK (Sekretariat): 13. 00 – 16.00

  CZWARTEK (zespół badający): 8.30 – 16.00

  tel. 661 539 996

  e-mail: sekretariat.zlawies@poradnia-chelmza.pl

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce
  ul, Toruńska 64
  87-103 Toruń
 • (56) 678-10-67
  508-391-887

Galeria zdjęć