Konkursy

Rok szkolny 2018/2019

..............................................................

SZKOLNY KONKURS

„DeineWeihnachtskarte”

Twoja Kartka Bożonarodzeniowa

 

      Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce. Uczeń przygotowuje samodzielnie jedną kartkę bożonarodzeniową wykorzystując technikę dowolną (np.: farby, plastelinę, bibułę, kolorową wycinankę, kredki oraz inne dowolne materiały według pomysłu). Rozmiar kartki: najlepiej format A4 (blok techniczny) zgięty do formatu A5. W środku kartki powinny znajdować się życzenia bożonarodzeniowe w języku niemieckim samodzielnie napisane przez ucznia lub/ i min 5 - 10 słówek związanych ze świętami Bożego Narodzenia w języku niemieckim. Prace należy przynosić do dnia 14 grudnia, do nauczyciela j. niemieckiego., p. Joanny Prażniewskiej.

..............................................................

Wójt Gminy Wielka Nieszawka zaprasza do udziału w   

                                                                                               

V KONKURSIE

dla dzieci w wieku szkolnym i dorosłych

SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ

 

Termin nadsyłania prac :

do dnia 11 grudnia 2018r.                                               

do siedziby Centrum Sportu i Rekreacji „Olender”         

Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 34/40 bądź

Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce lub w Cierpicach

Uczestnikami konkursu mogą być: dzieci i dorośli, osoby indywidualne i grupy, całe rodziny. Przewidziana jest nagroda rzeczowa oraz wyróżnienia.

Szczegóły  uczestnictwa oraz karta zgłoszeniowa dostępne  w załącznikach: Regulamin, Karta zgłoszeniowa                                                          

Organizator

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Centrum Sportu i Rekreacji „Olender”

karta_zgloszeniowa_2018.doc

Zarzadzenie_Szopka_i_Choinka.pdf

szopka.doc

..............................................................

Mały Samorząd Uczniowski zaprasza

dzieci z klas 0 – IV  do udziału

w Konkursie Międzyszkolnym

 Kolęd i Pastorałek „ZAŚPIEWAJMY”.

Cele konkursu:

 • promowanie młodych talentów;
 • ukazanie kreatywności artystycznej dzieci;
 • integracja środowiska szkolnego;
 • budzenie zainteresowań muzycznych;
 • kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek;
 • przybliżenie tradycji Świąt Bożego Narodzenia;

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas 0 – IV Szkoły Podstawowej w Cierpicach, w Małej Nieszawce oraz Przedszkola Gminnego w Małej Nieszawce.
 2. W konkursie mogą brać udział soliści, duety lub zespoły.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie osoby, duetu lub zespołu do dnia 10.12.2018r
  i dostarczenie podkładu muzycznego (sala nr 14, Justyna Grażewicz).
 4. Zasady uczestnictwa:
  • jako uczestnika określa się solistę, duet bądź zespół;
  • uczestnicy wykonują jedną kolędę lub pastorałkę;
  • każda klasa może wytypować nie więcej niż 3 uczestników;
  • uczestnicy konkursu mogą wzbogacić swój występ o choreografię, kostiumy, rekwizyty, itp.;
  • dopuszcza się akompaniament lub podkład muzyczny;
  • płyta CD lub pendrive powinna być opisana - tytuł utworu, imię i nazwisko uczestnika (lub nazwa zespołu), wiek;
  • wykonawców oceniać będzie komisja konkursowa biorąc pod uwagę:
   • wybór odpowiedniej kolędy, pastorałki (m. in.: wybór utworu, dobór repertuaru do wieku wykonawcy/ów);
   • opanowanie pamięciowe tekstu i melodii;
   • czystość i poprawność wykonania (walory wokalne, poczucie rytmu);
   • ogólne wrażenie artystyczne (stroje, rekwizyty);
 5. Sprawy organizacyjne:
  • konkurs odbędzie się dnia 17.12.2018r.;
  • kolejność występu ustala koordynator;
  • kolęda bądź pastorałka zgłoszona do występu jest obowiązująca i nie podlega zmianie;
  • przewidziano upominki i dyplomy;
  • Koordynatorzy: Mały Samorząd Uczniowski, J, Grażewicz;

.........................................................................

 XVI CZERNIEWICKIE  SPOTKANIA Z PIOSENKĄ

  XV  KONKURS PLASTYCZNY

       pt: „WŚRÓD CZERNIEWICKICH SOSEN”

Cele Konkursu:

 

 • Prezentacja twórczych dokonań uczniów,
 • Upowszechnienie szkolnego ruchu artystycznego (muzycznego i plastycznego)
 • Poznanie różnych szlaków natury,
 • Integracja środowiska młodych wykonawców i twórców ze szkół leżących po obu stronach Wisły,
 • Miłe i kulturalne spędzanie czasu.

 

Organizatorzy nie dopuszczają do udziału piosenek i muzyki disco polo, hip – hop , techno.

 

Zasięg konkursów:

 • Uczniowie klas I – VI SP
 • Uczniowie klas VII - VIIISP – III szkół gimnazjalnych.

 

Warunki uczestnictwa:

 

 1. Koncert ma charakter konkursowy.
 2. Warunkiem konkursu jest zaśpiewanie jednej piosenki odpowiedniej do wieku uczestnika. Wykonawcy reprezentują tylko jedną szkołę lub instytucję.
  SZKOŁA LUB INSTYTUCJA MOGĄ ZGŁASZAĆ NAJWYŻEJ 2 PIOSENKI W KAŻDEJ KATAGORII.
 3. Prace plastyczne (indywidualne) o formacie A3 mogą być wykonane dowolną techniką.
 4. Każda praca plastyczna powinna zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, nazwę
  i adres szkoły.
 5. Prace plastyczne nie podlegają zwrotowi.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i rozdanie nagród odbędzie się w dniu 01.12.2018 r. o godz. 10.00
 7. XVI Czerniewickie Spotkanie z Piosenką odbędzie się w sobotę, 1 grudnia 2018 r.

I – VI SP – godz. 10.30

 

VII – VIII SP– III Gim. – godz. 13.00

 1. Konkursy: muzyczny i plastyczny są niezależne od siebie (osoba śpiewająca nie musi brać udziału w konkursie plastycznym i odwrotnie).
 2. Zgłoszenia na konkurs muzyczny i prace plastyczne prosimy dostarczyć

do dnia 23 listopada 2018 r. na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Tony’ego Halika w Toruniu

ul. Włocławska 237/239

87 – 100 Toruń

 

Zgłoszenie na konkurs piosenki powinno zawierać:

 

 • imię i nazwisko uczestnika, uczestników,
 • tytuł  i autora piosenki,
 • wiek, klasa,
 • adres i telefon szkoły,
 • imię i nazwisko opiekuna.
 • Kontakt do opiekuna artystycznego.
 • Akompaniament na pendrive jako jedyna pozycja
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 

NAGRODY:

 1. Profesjonalne jury pod kierunkiem Pani dr Agnieszki Brzezińskiej (konkurs muzyczny)  oraz Pani mgr Anity Przybyszewskiej – Pietrasiak (konkurs plastyczny) oceni twórczy wysiłek uczestników.
 2. Dla najlepszych wykonawców przewidziane są dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora i sponsorów oraz pisemne podziękowania dla opiekunów i ich szkół.
 3. Werdykt jury jest werdyktem ostatecznym.
 4. Prace plastyczne nie podlegają zwrotowi.

 

W programie imprezy przewidziano:

 

* Wystawę pt. „Wśród Czerniewickich sosen”.

* Sprzedaż ozdób świątecznych wykonanych przez uczniów i nauczycieli szkoły.

* Aukcje prac plastycznych dzieci oraz ozdób świątecznych.

* Słodki poczęstunek dla uczestników konkursów (za przysłowiową złotówkę można nabyć kawę   

   oraz ciasto wykonane przez uczniów i ich rodziców.

 

Zebrane pieniądze przekazane zostaną Hospicjum „Nadzieja”

 

                                                                                      

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Toruń, ……………………………

Oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………………….

/ imię i nazwisko ucznia/

danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji

XVI Czerniewickich Spotkań z Piosenką oraz XV konkurs plastyczny pt. „ Wśród czerniewickich sosen”

/rodzaj i nazwa zajęć edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, terapeutycznych, innych imprez i uroczystości szkolnych/

 

Biorąc udział w konkursie wyrażam zgodę na umieszczenie wizerunku swojego/mojego dziecka oraz danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły w mediach, na stronach internetowych: SP34, Facebook-u SP34, , prasie, telewizji, gazetkach szkolnych.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że Administratorem danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu jest SP 34 w Toruniu.

Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów w konkursie, a podanie ich jest dobrowolne.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich /mojego dziecka danych osobowych i ich poprawieniu.

……………………………………………………

(podpis rodzica/opiekuna prawnego/ pełnoletniego ucznia)

..............................................................

Konkurs plastyczny "KUJAWSKO - POMORSKA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA"

Regulamin-Szopka-2018-nowy-1(1).pdf

.............................................................

Konkurs plastyczny "Wiemy, co jemy"

wiemy__co_jemy_1.pdf

wiemy__co_jemy_2.pdf

wiemy__co_jemy_3.pdf

wiemy__co_jemy_4.pdf

..............................................................

Konkurs fotograficzny "Piękna nasza Polska cała"

Regulamin konkursu

 

1) Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce

2) Cel konkursu:

Ukazanie, prezentacja i promocja piękna ciekawych zakątków Polski, w szczególności ich walorów przyrodniczych lub historycznych.

3) Adresaci konkursu:

Dzieci i młodzież z terenu Gminy Wielka Nieszawka:

- wychowankowie Przedszkola w Małej Nieszawce,

- uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce,

- uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach.

4) Warunki udziału w konkursie:

- uczestnicy dostarczają wykonane przez siebie fotografie w wersji elektronicznej do Biblioteki Szkolnej Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce w terminie do 31 października 2018r.,

- fotografia może przedstawiać:

 • dowolny element przyrody ożywionej lub nieożywionej (np. krajobraz, zwierzę, roślinę, głaz itp.)

lub

 • dowolny budynek lub inny obiekt związany z historią, tradycją lub kulturą Polski (np. zamek, kościół, ratusz, pomnik, ulica miasta itp.),

-fotografia powinna być wykonana przez uczestnika na terenie Polski,

- fotografia powinna być wykonana przez uczestnika samodzielnie,

- jeden uczestnik może dostarczyć maksymalnie trzy fotografie,

- każda fotografia powinna być opisana według wzoru:

Imię i nazwisko autora pracy:       ………………………………………………………………………

Nazwa szkoły/przedszkola:           ………………………………………………………………………

Klasa/grupa:                                   ………………………………………………………………………

Tytuł pracy:                                    ………………………………………………………………………

Miejsce wykonania fotografii:      ………………………………………………………………………

- warunkiemuczestnictwa w konkursie jest dostarczenie oświadczenia podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego wg. wzoru:

Ja ………..…………………………………………………………………………………… rodzic/opiekun prawny

……………………………………………………………………………………………….….

(imię i nazwisko dziecka)

niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w międzyszkolnym konkursie fotograficznym „Piękna nasza Polska cała” oraz przetwarzanie danych osobowych, w tym umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce wraz z podaniem imienia, nazwiska i nazwy placówki, do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka konkursu w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1).

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dzieckana stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce na potrzeby dokumentacji i celów promocyjnych konkursu.

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 1. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,
 2. dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem,
 3. podanie danych jest dobrowolne,
 4. mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
 5. potwierdzam zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz akceptuję jego zapisy.                                                                                           ………………………………………….……………………………………….. 

- prace w wersji elektronicznej (na dowolnym nośniku) wraz z opisem i podpisanym oświadczeniem można dostarczać:

 • osobiście do Biblioteki Szkolnej Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce (poza godzinami otwarcia biblioteki prace można składać w sekretariacie szkoły w kopercie z dopiskiem „konkurs fotograficzny”),

lub

 • listownie na adres:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce,

ul. Toruńska 64,

87-103 Toruń

(z dopiskiem „konkurs fotograficzny”),

lub

 • drogą mailową (z oświadczeniem w formie zdjęcia lub skanu) na adres: joanna.jozwiak10@wp.pl

5) Rozstrzygnięcie konkursu:

- prace oceni jury w składzie: nauczyciel przedmiotów przyrodniczych, nauczyciel historii, nauczyciel plastyki, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

- jury weźmie pod uwagę następujące kryteria oceny prac:

 • zgodność z tematem konkursu,
 • estetyka,
 • pomysłowość

- konkurs zostanie rozstrzygnięty w czterech kategoriach wiekowych:

 • wychowankowie grup przedszkolnych i uczniowie klas I,
 • uczniowie klasII – IV,
 • uczniowie klas V - VI,
 • uczniowie klas VII – VIII oraz klas gimnazjalnych,

-  konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 11 listopada 2018r.,

-  autorzy zwycięskich prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

.................................................................

Konkurs "Mój wymarzony zawód" organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

      Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu organizuje konkurs „Mój wymarzony zawód” adresowany do uczniów trzecich klas gimnazjalnych oraz siódmych i ósmych klas szkół podstawowych znajdujących się na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.

       Konkurs prowadzony jest w ramach akcji promocyjno- informacyjnej skierowanej do uczniów szkół podstawowych  i  klas gimnazjalnych , której celem jest zachęcenie uczniów do zapoznawania się z informacjami o rynku pracy, zapotrzebowaniem  na zawody oraz wymaganiami stawianymi przez pracodawców wobec przyszłego pracownika. Akcja ta ma na celu również podniesienie świadomości wśród uczniów o wadze decyzji edukacyjnych , jakie podejmują na etapie szkolnym  oraz to,
że decyzje te będą miały wpływ na ich sytuację zawodową w przyszłości.

      Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie przesłać do WUP W Toruniu , w terminie od 15 października 2018r. do 9 listopada 2018r., wypowiedź na temat pracy w swoim wymarzonym zawodzie. Zgłoszenie prac będzie się odbywało za pomocą formularza internetowego dostępnego od 15 września 2018r. na stronie internetowej WUP w Toruniu: wwwwup.torun.pl. Każdy uczestnik będzie mógł przesłać swoje zgłoszenie tylko jeden raz. Opis nie będzie mógł przekroczy 1 tysiąca znaków (bez spacji). Przesłane opisy powinny zawierać podstawowe informacje na temat specyfiki wybranego zawodu, jego charakterystyki (np. kwalifikacje, wykonywane zadania zawodowe, narzędzia wykorzystywane w pracy czy możliwość podnoszenia kwalifikacji) oraz oceny własnych predyspozycji do wykonywania danego zawodu.

    Autorom najlepszych prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe.

      Dla laureatów przewidziano nagrody w postaci tabletów, a dla osób wyróżnionych – gadżety elektroniczne.

     Szczegółowe zasady konkursu dostępne są  na stronie https://wup.torun.pl/urzad/konkursy-dla-uczniow-i-szkol-zawodowych/konkurs-moj-wymarzony-zawod/konkurs-moj-wymarzony-zawod-2018-r/

............................................................

"Polska gra z historią" - gry historyczne

      Jest to konkurs o zasięgu gminnym i jego celem jest integracja, aktywizacja dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, oraz rozwijanie zainteresowań historią.

Wykonane gry prosimy dostarczyć w dniach 1 – 5 października 2018

do siedziby przedszkola.

Cele konkursu, warunki uczestnictwa oraz sposób oceniania zawiera załączony

Regulamin Konkursu dla dzieci i młodzieży ,,Polska gra z historią” - gry historyczne

Wszelkich informacji dotyczących konkursu otrzymać można pod numerem telefonu 663499909

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:

mgr Elżbieta Lewandowska

mgr Anna Dombrowska

Regulamin Konkursu ,,Polska gra z historią” – gry historyczne

 1. Organizator: Przedszkole w Małej Nieszawce ul. Kręta 4
 2. Temat prac: „Polska gra z historią” – gry historyczne”

Celem kon­kursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaw obywatelskich i patriotycznych, poprzez pobudzanie wśród nich zainteresowania historią, kształtowanie planowania realizacji zamierzeń, koncentrowanie uwagi, pamięci, spostrzegawczości i wyobraźni.

 1. Technika i format wykonania gier dowolny. Każdy uczestnik konkursu wykonuje samodzielnie grę historyczną z dołączonymi zasadami gry.
 2. Każda praca powinna być podpisana na odwrocie: imię i nazwisko autora gry, wiek, tytuł gry, nazwa i adres placówki.
 3. Wykonane gry prosimy dostarczyć w dniach 1 – 5 października 2018 do siedziby przedszkola.
 4. Jury przyzna nagrody w czterech kategoriach wiekowych:

Kategoria I Przedszkole- dzieci w wieku 3-6 lat - I, II, III miejsce oraz wyróżnienia;

Kategoria II Szkoły Podstawowe (kl. 0, I - III) - I, II, III miejsce oraz wyróżnienia;

Kategoria III Szkoły Podstawowe- (kl. IV - VIII) - I, II, III miejsce oraz wyróżnienia

Kategoria IV Szkoły Gimnazjalne (I, II, III miejsce oraz wyróżnienia)

 1. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.
 2. Każdy uczestnik dostarcza podpisaną przez rodzica zgodę (imię i nazwisko, wiek, szkoła, telefon kontaktowy).
 3. O przyznanych nagrodach organizator poinformuje telefonicznie do 12.X.2018 roku.
 4. Autorzy wyróżnionych gier odbiorą nagrody w wyznaczonym terminie podczas ,,,Wieczorku historycznego”, organizowanego w naszym przedszkolu.  

 

............................................................

 

XIX edycja Turnieju "Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku"

 

Kto może brać udział w turnieju:
W rozgrywkach uczestniczyć mogą: szkoły podstawowe, uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, a także inne organizacje prowadzące działalność sportowo-edukacyjną.

 

Instrukcja zgłaszania drużyn znajduje się w tym miejscu:
http://zpodworkanastadion.pl/aktualnosci/edycja-xix/zglos-druzyne-do-xix-edycji-turnieju/637

Regulamin Turnieju
Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem Turnieju, który wraz z innymi dokumentami turniejowymi dostępny jest na stronie Turnieju pod adresem: http://zpodworkanastadion.pl/rozgrywki


Harmonogram XIX edycji Turnieju
Pierwszy etap rozgrywek startuje od 5 października 2018. Terminarz turniejów gminnych i powiatowych w poszczególnych województwach będzie aktualizowany na bieżąco na stronie: http://zpodworkanastadion.pl/rozgrywki


W związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy:
Podając swoje dane osobowe jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7,
2. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail daneosobowe@pzpn.pl oraz korespondencyjnie ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa,
3. podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której jestem stroną, tj. udziału w turnieju „Z Podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” w charakterze trenera (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO). Udział w turnieju „Z Podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” nierozerwalnie wiąże się z koniecznością wykorzystania moich danych na potrzebę elektronicznej rejestracji w systemie Extranet oraz na portalu www.laczynaspilka.pl, które stanowią usługę drogą elektroniczną świadczoną przez PZPN (art. 6 lit. b RODO). Moje dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu obrony lub dochodzenia przez PZPN roszczeń z tytułu mojego udziału w turnieju „Z Podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” oraz dla celów archiwalnych PZPN co stanowi prawnie uzasadniony interes PZPN (art. 6 lit. f RODO). W przypadku, gdy wyrażę stosowne oświadczenia woli (zgody) moje dane mogą być przetwarzane we wskazanych przez PZPN celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. odbiorcami podanych przeze mnie danych osobowych mogą być organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, krajowe i międzynarodowe struktury piłki nożnej, Poczta Polska S.A. oraz firmy kurierskie. Ponadto moje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom konsultingowym, prawnym i doradczym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności czy też agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora,
5. podane przeze mnie dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich,
6. podane przeze mnie dane osobowe będą przechowywane do:
a) do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu mojego udziału w turnieju „Z Podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” (do 10 lat),
b) w terminach określonych przez przepisy prawa, w tym przepisy księgowe oraz podatkowe,
c) do momentu wycofania przeze mnie zgód na przetwarzanie danych w celach marketingowych,
d) w pozostałym, niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym, dane będą przetwarzane w sposób ciągły (np. skład i trener zwycięskiej drużyny).
7. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
8. mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO,
9. podanie przeze mnie danych osobowych jest niezbędne do udziału w turnieju „Z Podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” (do 10 lat), a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością udziału w wydarzeniu.
10. administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania w stosunku do moich danych podanych celu udziału w turnieju „Z Podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” (do 10 lat).

................................................................

Międzynarodowy konkurs plastyczny „Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat..."

regulamin_bajki.pdf

..............................................................

 X Powiatowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w ciekawym miejscu - niepodległym od 100 lat”

2018_08_29_Pismo_przewodnie_Dyrektorzy_Szkol.pdf

Zalacznik_Nr_1_Zgloszenie.pdf

Zalacznik_Nr_2_Metryczka.pdf

..............................................................

"IV kujawsko-pomorskie podróże historyczne: wiek X-XV. Konkurs plastyczny dla szkół Miasta Torunia i powiatu toruńskiego".

        Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży pragną zaprosić do wzięcia udziału w konkursie "IV kujawsko-pomorskie podróże historyczne: wiek X-XV. Konkurs plastyczny dla szkół Miasta Torunia i powiatu toruńskiego". Tegoroczna edycja odbywa się pod patronatem Prezydenta Torunia Pana Michała Zaleskiego oraz Starosty Toruńskiego Pana Mirosława Graczyka. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz licealnych z placówek oświatowych z Torunia i powiatu toruńskiego. Zakres tematyczny konkursu obejmuje historię średniowiecza na ziemiach polskich X-XV w. (m.in. zabytki, sceny batalistyczne, sceny z życia codziennego oraz postacie historyczne). Organizator przewidział dla wyróżnionych prac nagrody rzeczowe.Według harmonogramu konkursu nabór prac trwa do 19 X, ogłoszenie listy laureatów - 22 X, otwarcie wystawy pokonkursowej wraz z wręczeniem nagród - 2 XI, wystawa pokonkursowa - 2 XI 2018 - 14 XII 2018r.; druga wystawa pokonkursowa odbędzie się natomiast w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży w grudniu 2018 i styczniu 2019r. Regulamin na stronie: www.ckzamek.torun.pl

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce
  ul, Toruńska 64
  87-103 Toruń
 • (56) 678-10-67
  508-391-887

Galeria zdjęć