Roczny plan pracy szkoły

  Kalendarz roku szkolnego Termin

1. 

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 XII 2019

3.

Zakończenie I półrocza

24 I 2020

4. 

Ferie zimowe

27 I - 9 II 2020

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 - 14 IV 2020

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

26 VI 2020

7. Ferie letnie

27 VI - 31 VIII 2020

8.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

2, 3 I 2020

21, 22, 23 IV 2020 - egzaminy w klasie VIII

12 VI 2020

9.

Dni wolne od pracy

1 XI 2019

11 XI 2019

1 I 2020

6 I 2020

1 V 2020

3 V 2020

11 VI 2020

  Święta i uroczystości szkolne Termin

1.

Dożynki gminne 8 IX 2019

2.

Dzień KEN -dzień wolny od zajęć lekcyjnych

Akademia z okazji Dnia Nauczyciela

Pasowanie Pierwszaków na uczniów

14 X 2019

15 X 2019

15 X 2019

3. Święto Niepodległości 8 XI 2019
4.

Mikołajki

Mikołajkowy Turniej Unihokeja

 

6 XII 2019

9 XII 2019

 

5. Wigilia szkolna (Jasełka) oraz wigilie klasowe 20 XII 2019
6. WOŚP 10 I 2020
7. II Szkolne Kolędowanie 17 I 2020
8. Walentynki 14 II 2020
9. Dzień Wiosny 20 III 2020
10. Święto Konstytucji 3-go Maja 4 V 2020
11. Dzień Dziecka 1 VI 2020
12. Dzień Sportu czerwiec 2020
13. Święto Szkoły 18 V 2020
  Terminy związane z systemem oceniania w szkole Termin
1. Terminy egzaminów klasyfikacyjnych Po klasyfikacji śródrocznej i rocznej
2. Terminy egzaminów poprawkowych Ostatni tydzień sierpnia 2020r.
3. Terminy wystawiania ocen

 

14.01.2020r.

11.06.2020r.

4. Terminy zebrań zespołów klasyfikacyjnych

 

14.01.2020r.

5. Rada klasyfikacyjna śródroczna oraz podsumowująca I półrocze 21.01.2020r.
6. Rada klasyfikacyjna roczna 18.06.2020r.
7. Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 30.06.2020r.
8. Termin powiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia 18.05.2020r.

 

9. Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania 4.06.2020r.
  Harmonogram prac Rady Rodziców związany z organizacją pracy szkoły Termin
1. Zebranie z rodzicami, wybory rad oddziałowych Rady Rodziców do 15.09.2019r.
2. Zatwierdzenie Szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego, przedstawienie zakresu zmian w Statucie szkoły do 30.09.2019r.
3. Zapoznanie z Planem nadzoru - zarządzenie dyrektora do 15.09.2019r.
4. Przedstawienie RR projektu planu finansowego oraz sprawozdania z realizacji planu nadzoru luty 2020r.
5. Zaopiniowanie przez RR szkolnego zestawu podręczników maj 2020r.
  Zebrania z rodzicami Termin
1. Zebranie plenarne

26.09.2019r.,

godz.17.30

 

2. Zebranie plenarne

28.11.2019r.

godz. 17.30

 

3. Zebranie plenarne

23.01.2020r.,

godz. 17.30

 

4. Zebranie plenarne

30.04.2020r.,

godz.17.30

 

     

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce
    ul, Toruńska 64
    87-103 Toruń
  • (56) 678-10-67
    508-391-887

Galeria zdjęć