Roczny plan pracy szkoły

  Kalendarz roku szkolnego Termin

1. 

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 XII 2018

3.

Zakończenie I półrocza

25 I 2019

4. 

Ferie zimowe

14 - 27 I 2019

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 IV 2019

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21 VI 2019

7. Ferie letnie

22 VI - 31 VIII 2019

8.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

2 XI 2018

15, 16, 17 IV 2019

2 V 2019

trzy dni rekolekcji

9.

Dni wolne od pracy

1 XI 2018

11 XI 2018

1 I 2019

6 I 2019

1 V 2019

3 V 2019

20 VI 2019

  Święta i uroczystości szkolne Termin

1.

Dożynki gminne 15 IX 2018

2.

Dzień KEN

Pasowanie Pierwszaków na uczniów

12 X 2018

15 X 2018

3. Święto Niepodległości 9 XI 2018
4. Mikołajki 6 XII 2018
5. Wigilia szkolna (Jasełka) oraz wigilie klasowe 21 XII 2018
6. Walentynki 14 II 2019
7. Dzień Wiosny 21 III 2019
8. Święto Konstytucji 3-go Maja 30 IV 2019
9. Dzień Dziecka 31 V 2019
10. Dzień Sportu czerwiec 2019
11. Święto Szkoły 14 VI 2019
  Terminy związane z systemem oceniania w szkole Termin
1. Terminy egzaminów klasyfikacyjnych Po klasyfikacji śródrocznej i rocznej
2. Terminy egzaminów poprawkowych Ostatni tydzień sierpnia 2019r.
3. Terminy wystawiania ocen

21.12.2018

10.06.2019

4. Terminy zebrań zespołów klasyfikacyjnych

19.12.2018

10.06.2019

5. Rada klasyfikacyjna śródroczna oraz podsumowująca I półrocze 8.01.2019
6. Rada klasyfikacyjna roczna 18.06.2019
7. Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 25.06.2019
8. Termin powiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia

17.05.2019

9. Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania 4.06.2019
  Harmonogram prac Rady Rodziców związany z organizacją pracy szkoły Termin
1. Zebranie z rodzicami, wybory rad oddziałowych Rady Rodziców do 15.09.2018r.
2. Zatwierdzenie Szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego, przedstawienie zakresu zmian w Statucie szkoły do 30.09.2018r.
3. Zapoznanie z Planem nadzoru - zarządzenie dyrektora do 15.09.2018r.
4. Przedstawienie RR projektu planu finansowego oraz sprawozdania z realizacji planu nadzoru luty 2019r.
5. Zaopiniowanie przez RR szkolnego zestawu podręczników maj 2019r.
  Zebrania z rodzicami Termin
1. Zebranie plenarne

4.10.2018r.,

godz.17.30

 

2. Zebranie plenarne

29.11.2018r.

godz. 17.30

 

3. Zebranie plenarne

10.01.2019r.,

godz. 17.30

 

4. Zebranie plenarne

25.04.2019r.,

godz.17.30

 

     

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce
    ul, Toruńska 64
    87-103 Toruń
  • (56) 678-10-67
    508-391-887

Galeria zdjęć